ar Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas

izglītības iestādes vadītājas

2020.gada 24.augusta rīkojumu Nr. 1-15/10

 

"Kārtība kādā organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai."

 

izdota saskaņā ar Ministru kabineta

09.06.2020. noteikumu Nr.360

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

25. , 26. un 27.punktu.

Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē, ir stingri jāievēro šādi pamatprincipi-

I. informēšana;

II. distancēšanās;

III. higiēna;

IV. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

V. Grozījumi  iekšējās kārtības noteikumos „Kārtība kādā organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai”

I. Informēšana.

1. Iestādē darbojas 11 grupas un katrai grupai ir izstrādāti savinoteikumi epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai, lai pasargātu bērnu un personāla veselību.

2. Iestādē ir noteikta stingra kārtība, kādā vecāki atved bērnu uz iestādi un izņem bērnu no iestādes. Vecāki drīkst atvest bērnus tikai pa grupai norādītajām durvīm.

3. Uz iestādi bērnu atved viens pieaugušais un izņem tikai viens pieaugušais. Nav pieļaujama visas ģimenes ierašanās Iestādē.

4. Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar šo kārtību.

5. To grupu vecāki (4.,5.,6.,9.,10.,11.), kuri iestādē netiek ielaisti, sazinās ar savu grupu skolotājām telefoniski.

6. Apmeklētāju pieņemšana klātienē ir ierobežota. Jautājumu gadījumā vai, ja vecākiem ir nepieciešamība pēc klātienes sarunas, jāsazinās ar iestādes administrāciju pa tālruni 64127815, 64127816, vai elektroniski – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Trešo personu reģistrāciju veic administrācijas pārstāvis.

II. Distancēšanās.

8. Iestādes darbība tiek organizēta tā, lai maksimāli izvairītos no liekas kontaktēšanās vecāku, bērnu, pedagogu starpā.

9. Katrai grupai Iestādē jāierodas pa savām durvīm.

10. 1., 2. un 3.grupas vecāki( tikai viens no vecākiem) drīkst atrasties savas grupas garderobēs un telpās, jo viņu bērniem ir adoptācijas periods un bez vecāku klātbūtnes tas nav realizējams.

11. Garderobēs tiek ievērota distance.

12. 7. un 8. grupas vecāki( tikai viens no vecākiem) drīkst ienākt iestādē pa galvenajām durvīm un ievērojot distanci grupu garderobēs, savu bērnu nodot grupas personālam.

13. Pārējo (4.,5.,6.,9.,10.,11.) grupu vecākiiestādē neienāk. Vecāki zvana pie durvīm un bērni tiek nodoti iestādes darbiniekiem pa katrai grupai norādītājām ārdurvīm.

14. Sporta nodarbības maksimāli tiek organizētas āra laukumā katrai grupai atsevišķi.

15. Lietus gadījumā sporta nodarbības tiek organizētas zālē, nepieļaujot vienas grupas tikšanos ar citām. Pēc katras nodarbības zālē tiek veikta mitrā uzkopšana, vēdināšana, virsmu dezinfekcija.

16. Mūzikas nodarbības 1.,2.,3. grupām notiek grupu telpās. Pārējās grupas dodas uz mūzikas zālēm pēc noteikta grafika, ievērojot visus noteikumus, lai izvairītos no grupu tikšanās. Pēc katras nodarbības zālē tiek veikta mitrā uzkopšana , vēdināšana, virsmu dezinfekcija.

17. Guļamistabās ievēro principu galva-kājas.

III. Higiēna.

18.Iestādē tiek ievērotas visas higiēnas prasības, lai nodrošinātu maksimālu epidemioloģisko drošību:

18.1. pie visām ieejas durvīm novietoti roku dezinfekcijas līdzekļi;

18.2. apavu dezinfekcijai pie ieejas durvīm uzstādīti paklāji ar dezinfekcijas līdzekli;

18.3. apkopējas, skolotāju palīgi vairākas reizes dienā veic virsmu mazgāšanu (galdu, krēslu, durvju, rokturu utt.) un dezinfekciju;

18.4. bērni bieži mazgā rokas -pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām utt. Roku mazgāšanu veic vismaz 20 sekundes;

18.5. darbinieki ierodoties darbā pārģērbjas, maina apavus, mazgā rokas, ievēro personīgo higiēnu;

18.6. bērni uz iestādi neņem mīkstās rotaļlietas;

18.7. atbildīgā persona par higiēnas normu ievērošanu iestādē ir medicīnas māsa;

18.8. atbildīgā persona par darbinieku iepazīstināšanu ar kārtību ir iestādes vadītāja;

18.9. atbildīgās personas par vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir grupas skolotājas;

18.10.atbildīgā persona par informācijas zīmju izvietošanu ir vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā.

IV. Personas veselības stāvokļa uzraudzība.

19.Vecāku pienākums ir stingri sekot savai un bērna veselībai. Bērnus ar akūtas elpceļu slimības pazīmēm (klepu, iesnām, drudzi, elpas trūkumu) iestādē nepieņem. Ja zināms, ka vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju un neievēro kārtību, iestādei ir tiesības ziņot pašvaldībai, lai kopīgi risinātu situāciju.

20.Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne Iestādē.

21.Netiek pieļauta darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, klātbūtne Iestādē.

22. Atbildīgā persona par veselības stāvokļa uzraudzību ir iestādes medmāsa.

Rīcība, ja bērnam parādās infekcijas slimības pazīmes.

· Bērns ir jāizolē atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni.

· Jāsazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna un telefoniski kontaktējas ar ģimenes ārstu.