Pielikums

Cēsu novada domes

06.05.2021. lēmumam Nr.110

Apstiprināts

ar Cēsu novada domes

06.05.2021.lēmumu Nr. 110

NOLIKUMS

Cēsīs

2021.gada 6.maijā                                                                                          Nr.12

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un

Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1.         Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde ( turpmāk - Iestāde) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta un padotībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde.

2.         Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis Nolikums.

3.         Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kam ir savs zīmogs, noteikta parauga veidlapa.

4.         Dibinātāja un Iestādes juridiskā adrese ir: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.

5.         Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta ir Ata Kronvalda iela 35, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.

II. Pirmsskolas iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

6.         Iestādes mērķi ir:

6.1.      organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

6.2.      veicināt izglītojamā ( turpmāk bērns) vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

7.         Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

8.         Iestādes uzdevumi ir:

8.1.      īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot bērna personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai;

8.2.      sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;

8.3.      sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot bērna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

8.4.      veidot bērna pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;

8.5.      sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;

8.6.      sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus- Latvijas patriotus;

8.7.      sadarboties ar bērna vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem pārstāvjiem ( turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

8.8.      nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

8.9.      racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

8.10.    atsevišķās grupās, pēc nepieciešamības, nodrošināt īslaicīgu, ne ilgāku par četrām stundām, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu iestādē uzņemtajiem bērniem.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

9.         Iestāde īsteno licencētu vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.

10.       Iestāde, pēc nepieciešamības sniedz īslaicīgu ( līdz četrām stundām) bērnu uzraudzības pakalpojumu atsevišķās grupās.

11.       Iestāde var patstāvīgi īstenot interešu izglītības programmas.

IV. Izglītības procesa organizācija

12.       Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis Nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.

13.       Iestāde īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu piecas dienas nedēļā laikā no plkst.7:00 līdz plkst.19:00.

14.       Iestādē darbojās 11 grupas bērniem no 1 gada 6 mēnešiem līdz 7 gadiem. Izņēmuma kārtā grupā var uzņemt 2-3 bērnus, kas ir jaunāki par 1 gadu 6 mēnešiem.

15.       Grupās, kur tiek nodrošināts īslaicīgs bērnu uzraudzības pakalpojums:

15.1.    vispārējās pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota piecas darba dienas nedēļā katru dienu vismaz astoņas stundas laikā no plkst.7:00 līdz plkst.         19:00;

15.2.    iestāde nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās līdz četrām stundām dienā jebkurā laikā no plkst.7:00 līdz plkst. 19:00.

16.       Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir:

16.1.    ievērot bērna vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu;

16.2.    sekmēt bērna pozitīvu pašsajūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;

16.3.    nodrošināt bērna, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību.

17.       Izglītības programmā noteikto izglītības saturu bērns apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

18.       Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai tiek plānotas katru nedēļu.

19.       Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam rada apstākļus, lai sekmētu:

19.1.    daudzpusīgu attīstību un individualitātes veidošanos;

19.2.    garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

19.3.    iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā bērna prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību;

19.4.    bērna saskarsmes un sadarbības prasmju veidošanos;

19.5.    bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot bērna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

19.6.    pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

19.7.    izpratnes par cilvēktiesību pamatprincipiem veidošanos, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

19.8.    valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;

19.9.    veselības nostiprināšanu;

19.10.  psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai.

20.       Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta , psihologa ,vai cita speciālista atzinumu.

21.       Izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.

22.       Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus. Pirmsskolas izglītības programmas apguvi apliecina iestādes izdota izziņa.

23.       Bērnu uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

24.       Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto bērnu uzņemšanas kārtību, komplektē grupas (pēc bērnu vecumiem, skaita u.c. kritērijiem) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas un drošības prasībām.

25.       Iestādē bērniem ir iespējams arī daļējs pedagoģiskā procesa apmeklējums, to iepriekš saskaņojot ar Iestādi un slēdzot līgumu “Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē”.

V. Pirmsskolas iestādes bērnu un vecāku tiesības un pienākumi

26.       Bērna un viņa vecāku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

27.       Bērnu tiesību aizsardzību Iestāde īsteno sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldības institūcijām un citām juridiskajām personām, kā arī sabiedriskajām organizācijām.

28.       Pirmsskolas iestādi vada iestādes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

29.       Par vadītāju ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst   normatīvos aktos noteiktām prasībām.

30.       Vadītāja tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

31.       Vasaras atvaļinājuma laikā un īslaicīgas prombūtnes laikā par Pirmsskolas iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju, saskaņojot ar Dibinātāju, var nozīmēt pirmsskolas iestādes vadītāja vietnieku saimnieciskajā darbā vai iestādes metodiķi, nosakot viņu pienākumus un tiesības, darba apjomu un atbildību.

32.       Iestādes vadītāja ilglaicīgas prombūtnes laikā iestādes vadītāja pienākumus pilda ar Dibinātāja lēmumu iecelta persona, kurai ar rīkojumu nosaka viņa pienākumus, tiesības un darba apjomu un atbildību.

33.       Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

34.       Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagogu tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

35.       Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetence

36.       Vadītājam ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.

37.       Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar vadītāju, izdod padome.

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

38.       Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

39.       Pedagoģisko padomi vada vadītājs.

IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

40.       Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos alktus:

40.1.    iestādes gada darba plānu un grozījumus tajā, saskaņojot ar iestādes pedagoģisko padomi un iestādes padomi;

40.2.    iestādes pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

40.3.    iestādes padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar iestādes padomi;

40.4.    iestādes darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar darbiniekiem;

40.5.    iestādes iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar darbiniekiem un iestādes padomi;

40.6.    iestādes iekšējās kārtības noteikumus izglītojamajiem un grozījumus tajos, saskaņojot ar pedagoģisko padomi un iestādes padomi;

40.7.    iestādes rotaļnodarbību sarakstu un grozījumus tajā veido metodiķis sadarbībā ar pedagogiem, apstiprina iestādes vadītājs;

40.8.    kārtību kādā organizē bērnu dienas režīmu veido metodiķis, apstiprina iestādes vadītājs;

40.9.    kārtību kādā nosaka piemaksu darbiniekiem par darba kvalitāti;

40.10.  iestādes lietu nomenklatūru un grozījumus tajā, saskaņojot reizi trijos gados ar Cēsu zonālo valsts arhīvu;

40.11.  citas instrukcijas, noteikumus, kārtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

41.       Iestādes vadītājs, saskaņojot ar Dibinātāju, izstrādā un veic grozījumus šādos iestādes normatīvajos aktos:

41.1.    pirmsskolas izglītības programmu;

41.2.    iestādes attīstības plānu, saskaņojot to ar iestādes padomi un pedagoģisko padomi;

41.3.    iestādes nolikumu.

42.       Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam Cēsu novada pašvaldībā.

X. Iestādes saimnieciskā darbība

43.       Iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda Dibinātājs. Iestāde ir patstāvīga iedalītā budžeta finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.

44.       Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam vadītājs, saskaņojot ar Dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem (piemēram sniedzot ēdināšanas, telpu nomas pakalpojumus u.c.), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

45.       Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.

XI.   Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

46.       Iestādi finansē tās Dibinātājs. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

47.       Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

47.1.    ziedojumu un dāvinājumu veidā;

47.2.    sniedzot maksas pakalpojumus, ņemot vērā dibinātāja izdoto kārtību;

47.3.    konkursos un projektos piesaistītos līdzekļus;

47.4.    no citiem ieņēmumiem.

48.       Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

48.1.    iestādes attīstībai;

48.2.    mācību līdzekļu iegādei;

48.3.    iestādes aprīkojuma iegādei;

48.4.    pedagogu materiālai stimulēšanai.

49.       Iestādes vadītājs ir atbildīgs, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka vadītājs, saskaņojot ar Dibinātāju.

XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

50.       Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

51.       Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu un veic tā grozījumus. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.

52.       Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, vadītāja vai iestādes padomes, pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

53.       Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina Dibinātājs.

XIV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem

54.       Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.

55.       Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai, kā arī aktualizē informāciju Cēsu novada pašvaldības informācijas sistēmā.

56.       Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

57.       Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina bērnu profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.

58.       Iestāde sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina bērnu drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

58.1.    attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

58.2.    civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

59.       Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot bērnu un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus/speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

XV. Noslēguma noteikumi

60.       Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Nolikumu, kas apstiprināts ar Cēsu novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumu Nr.410

Vadītājs                                           /personiskais paraksts/             Liene Kazaka

Sēdes vadītājs

Cēsu novada domes priekšsēdētājs                /personiskais paraksts/                      J.Rozenbergs

Izraksts pareizs.

Cēsu novada pašvaldības Administrācijas                                                                  A.Alksnīte

biroja sekretāre