Izdots saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, 21.11.2018. MK noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”

I. Vispārīgie jautājumi

1. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un Noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmas paraugiem.

2. Vērtēšanas kārtība nosaka minimālās prasības, kas jāievēro visiem pedagogiem, kas veic bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē.

II. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis, uzdevumi un pamatprincipi

3. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls bērna sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra bērna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju apguvi un vērtībās balstītu ieradumu veidošanu.

4. Bērna mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:

   4.1. konstatēt un sekmēt katra bērna sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses un veselību;

   4.2. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju bērna mācību sasniegumu uzlabošanai;

   4.3. sekmēt bērna atbildību par sasniedzamo rezultātu, mācot veikt sava darba pašvērtējumu.

   4.4. veicināt bērnu, pedagogu un vecāku sadarbību.

5. Mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir novērojumi par bērna darbību vai darba gala rezultātu.

6. Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:

   6.1. atklātības un skaidrības princips – bērnam ir zināmi un saprotami formulēti plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa snieguma vērtēšanas kritēriji;

   6.2. metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vērtēšanas metodiskos paņēmienus;

   6.3. sistēmiskuma princips – bērna snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums;

   6.4. iekļaujošais princips – vērtēšanu pielāgo ikviena bērna dažādajām mācīšanās vajadzībām;

   6.5. izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma nobeigumā, tiek ņemta vērā individuālā mācību snieguma attīstība. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

III. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un īstenošana

7. Iestādes administrācija:

   7.1. Nodrošina vienotu bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu;

   7.2. Veicina pedagogu tālākizglītību par vērtēšanas metodēm un vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanu;

   7.3. Pārbauda kā pedagogi ikdienā veic bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu un ierakstus pedagoģisko vērojumu kartē.

8. Pedagogi:

   8.1. Nosaka mācību snieguma vērtēšanas metodiskos paņēmienus, formas un vērtēšanas kritērijus, ievērojot mācību jomā noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus un pirmsskolas izglītības programmas prasības.

   8.2. Veicot mācību sasniegumu vērtēšanu, fiksē rezultātus, veic analīzi, salīdzinot ar izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, noskaidrojot attīstošos un bremzējošos faktorus;

   8.3. Prognozē tālāko darbību situācijas stabilizēšanai, negāciju novēršanai, pārmaiņu un attīstības plānošanai;

   8.4. Veic ierakstus par bērnu mācību sasniegumiem katras lielās tēmas beigās.

   8.5. Divas reizes gadā veic ierakstus par bērnu mācību sasniegumiem pedagoģisko vērojumu kartēs

   8.6. Bērna pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā sagatavo rakstisku vērtējumu par bērna sasniegumiem attiecībā pret obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem.

IV. Vecāku informēšanas kārtība par bērnu mācību sasniegumiem

9. Pedagogi periodiski (ne retāk kā reizi mēnesī) individuālajās sarunās informē bērna vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par bērna mācību sasniegumiem, ievērojot konfidencialitāti un analizējot novērojumus tikai par konkrētu bērnu.

10. Grupu skolotāji, nepieciešamības gadījumā, vecākiem nodrošina iespēju grupas vecāku sapulcēs vai individuāli tikties ar mūzikas skolotāju, sporta skolotāju, atbalsta personālu (logopēdu), lai sniegtu informāciju par bērna sasniegumiem un ieteikumus atbalsta darbam ar bērnu.

11. Pirmsskolas izglītības nobeigumā pedagogs novērtē un apraksta, kādi ir bērna sasniegumi attiecībā pret obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem.

     Pedagogs rakstiski par to informē vecākus vai bērna likumisko pārstāvi.

V. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas īstenošana ikdienā

12. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšana tiek īstenota:

   12.1. visas dienas garumā;

   12.2. telpās un ārā;

   12.3. rotaļdarbībā, kas ietver bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētas un netieši vadītas aktivitātes;

   12.4. nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un bērna darbošanos atbilstoši savām individuālajām spējām;

13.Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanā pedagogs izmanto šādus līdzekļus:

   13.1. vērtēšanas metodiskie paņēmieni:

     13.1.1. diagnosticējošā vērtēšana– ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju līmeni, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko mācību procesu;

     13.1.2. formatīvā vērtēšana- kārtējā vērtēšana mācību procesa gaitā, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņot tālāko mācību norisi, mācību mērķa un izmantoto metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot izglītojamā pašnovērtēšanas prasmes un atbildību;

     13.1.3. summatīvā vērtēšana- nobeiguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas tā daļas nobeigumā.

  13.2. Vērtēšanas metodes:

     13.2.1. novērojot (vēro pedagoga iniciēto un paša bērna patstāvīgo darbību);

     13.2.2. jautājot (individuālās un frontālās sarunas, mērķtiecīgi jautājumi, ievērojot taktiskumu);

     13.2.3. klausoties ( pedagogs uzmanīgs klausītājs);

     13.2.4. bērnu darbi (radošie darbi, jebkurš bērna darba rezultāts);

   13.3. Vērtēšanas veidi:

     13.3.1. aprakstošs vērtējums

     13.3.2. pašvērtējums pēc dotajiem vērtēšanas kritērijiem;

     13.3.3. izglītojamo savstarpējais vērtējums, tiek veikta pārbaude pēc dotajiem vērtēšanas kritērijiem (darbs grupās);

  13.4. vērtēšanas formas: mutiskā, rakstiskā, praktiskā un kombinētā;

14.Bērnu mācību vērtēšanas rezultātus pedagogs izmanto:

   14.1. nepieciešamai mācību procesa korekcijai bērna mācību sasniegumu uzlabošanai;

   14.2. atgriezeniskās saites par bērna sasniegumiem veidošanai.

VI. Noslēguma jautājumi

15.Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība stājas spēkā ar 01.10.2019.

16.Grozījumus vērtēšanas kārtībā veic iestādes vadītājs pēc:

   16.1. Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā;

   16.2. izglītības iestādes pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.

17.Bērnu vecāki par kārtību tiek informēti grupu vecāku sapulcēs.