CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA

CĒSU PILSĒTAS 5.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā – Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - IKN) izstrādāti saskaņā ar LR Izglītības likuma 54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošība izglītības iestādē un to organizētajos pasākumos” 6. Punktu, LR MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, LR MK 01.02.2011. noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”

1.2. Noteikumi nosaka Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes darba dienas gaitas iekšējo kārtību, kas saistoša personālam, audzēkņiem un viņu vecākiem.

1.3. Noteikumi nodrošina audzēkņu drošību un viņu tiesību ievērošanu, nosaka audzēkņu vecāku tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

1.4. Noteikumu ievērošana visiem audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un personālam ir saistoša.

 

2. Kārtība, kādā audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem.

2.1. Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti Iestādes informatīvajā stendā personālam un vecākiem brīvi pieejamā vietā.

2.2. Jaunuzņemto audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti ar Iestādes IKN pirms audzēknis uzsāk apmeklēt Iestādi. Audzēkņa vecāki (aizbildņi) pirmreizējo iepazīšanos ar IKN apstiprina ar parakstu.

2.3. Atkārtotu iepazīšanos ar Iestādes IKN vecāki (aizbildņi) veic ik gadu septembrī grupas sapulcē, pēc iepazīšanās vecāks to ar parakstu apliecina, norādot datumu.

2.4. Audzēkņu vecāku (aizbildņu) iepazīstināšanu ar IKN var veikt administrācijas pārstāvji, grupas pirmsskolas izglītības skolotājas vai īpaši nozīmēta atbildīgā persona.

 

3. Iestādes darba organizācija.

3.1. Iestāde uzņem bērnus 5 dienas nedēļā, darba laiks no 7.00 – 19.00.

3.2. Pirmssvētku dienās iestādes darba laiks tiek saīsināts par 1 stundu.

3.3. Kārtību, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos Iestādē, nosaka šo noteikumu pielikums Nr.1, kas izdots saskaņā ar MK not. Nr.89 no 01.02.2011. Ja bērns vecumā no 5 gadiem vairāk kā 3 dienas nav apmeklējis Iestādi un Iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, Iestādei par to nekavējoties jāinformē attiecīgās pašvaldības institūcijas.

3.4. Saskaņā ar Izglītības likuma 51.pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. un 73.pantu, gadījumos, kad Iestādē radušās aizdomas par to, ka vecāki pret bērnu izturas vardarbīgi, Iestādei par to jāziņo bāriņtiesai vai policijai. Ja tiek konstatēta situācija, ka ģimenē bērnam netiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un audzināšana, Iestāde var vērsties sociālajā dienestā vai bāriņtiesā.

3.5. Bērna, kurš apguvis 5 - 6 gadīgo bērnu sagatavošanu mācību uzsākšanai sākumskolā programmu, vecākiem izsniedz izziņu iesniegšanai skolā, stājoties 1. klasē.

3.6. Uz masu pasākumiem vai ekskursijā ārpus iestādes bērnus ved: ja izglītojamā vecāki ar savu parakstu apstiprinājuši piekrišanu par piedalīšanos tajos.

3.7. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Iestādē nosaka šo noteikumu pielikums Nr.2, kas izdots saskaņā ar Iestādes Iekšējiem datu aizsardzības noteikumiem.

3.8.Telefonu numuri operatīvo dienestu izsaukšanai atrodami katrā grupā un uz ziņojumu dēļiem.

3.9.Iestādē ir izvietoti evakuācijas plāni un norādītas izejas ugunsgrēka gadījumā, ir lifts uz otro stāvu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3.10.Audzēkņa vecāku atbildība par IKN ievērošanu stājas spēkā no līguma ar Iestādi parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz audzēkņa atskaitīšanai.

4. Audzēkņu vecāku (aizbildņu) pienākumi:

4.1. Iesniegt nepieciešamo dokumentāciju un informāciju par savu bērnu, par savu dzīvesvietu un sakaru līdzekļiem. Sniegt nepieciešamo informāciju par bērna attīstību konkrētajiem pedagogiem. (Audzēkņu personas dati tiek izmantoti personas identifikācijai valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Audzēkņu vecāku (aizbildņu) sniegto un VIIS pieejamo personas datu apstrādi nosaka Iestādes Iekšējie datu aizsardzības noteikumi.) Informācijas izmaiņu gadījumā paziņot par to.

4.2. Audzēkņiem Iestādē jāierodas līdz 9.00. Ja bērns ir saslimis vai neapmeklēs iestādi kāda cita iemesla dēļ, vai arī ieradīsies ar nokavēšanos, par to jāinformē Iestādi .Neinformējot Iestādi par bērna neierašanos, pirmā kavējuma diena ir jāapmaksā.

4.3. No rīta vecākiem vai personai, kas bērnu atved, bērns ir jāieved grupā un personīgi jānodod pirmsskolas izglītības skolotājai vai skolotājas palīdzei, pretējā gadījumā Iestāde par bērnu atbildību nenes. Vedot projām no Iestādes - personīgi jāinformē par to pirmsskolas izglītības skolotāja vai skolotājas palīdze.

4.4. Pēc bērna jāierodas līdz 18.45, kopā ar bērnu Iestāde jāatstāj līdz plkst. 19.00. Pēc šī laika grupas pedagogs, saskaņojot ar administrāciju, bērnu var nodot tiesībsargājošām instancēm.

4.5. Audzēkņus no Iestādes drīkst izņemt vecāki un viņu pilnvarotās personas (personāls ir informēts – vecāku vienošanās līgumi). Bērnus nedrīkst izņemt personas reibuma stāvoklī, kā arī brāļi un māsas, kuri jaunāki par 13 gadiem.

4.6. Ja audzēknis nav apmeklējis Iestādi vairāk kā 3 dienas pēc kārtas, ierodoties Iestādē jāiesniedz ārsta zīme.

4.7. Par plānotu ilgstošu (vairāk kā 3 dienas) Iestādes neapmeklēšanu attaisnojošu iemeslu dēļ (bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vecāku atvaļinājums, citi neparedzēti gadījumi) vecākiem (aizbildņiem) iepriekš rakstiski jāinformē Iestādes administrāciju.

4.8. Pirms atvešanas uz Iestādi, vecāka pienākums ir pārliecināties par bērna veselības stāvokli. Ar klepu, iesnām, temperatūru, izsitumiem, kā arī ar vēdera sāpēm un diareju u.c. saslimšanām bērni iestādē netiek pieņemti.

4.9. Ja audzēknis no Iestādes nosūtīts mājās medicīnisku iemeslu dēļ (paaugstināta ķermeņa temperatūra, vēdera sāpes, diareja, aizdomas par konjunktivītu u.c. saslimšanas simptomi), atsākt apmeklēt Iestādi drīkst tikai ar ārsta zīmi.

4.10.Medikamentus iestādē bērniem drīkst dot tikai tad, ja vecāki ir uzrādījuši ārsta apstiprinātu lietošanas recepti – nozīmējumu kā medikaments lietojams. Medikamenti lietojami tikai medmāsas uzraudzībā.

4.11.Atvedot audzēkni uz iestādi, vecāki atbild par bērna ķermeņa higiēnu (tīrām ausīm, kaklu, nagiem, galvu utt.).

4.12.Vecākiem jāseko, lai:

4.12.1. bērnu apģērbs būtu tīrs un ērts, atbilstošs laika apstākļiem un temperatūrai. Virsdrēbēm jābūt vieglām, ērtām, lai bērns varētu brīvi kustēties un rotaļāties laukā.

4.12.2. bērnam skapītī būtu rezerves apakšveļas komplekts, zeķubikses, ķemmīte, kabatas lakatiņš vai salvetes, ja nepieciešams, arī āra virsbiksēm.

4.12.3. fizkultūras nodarbībām nepieciešami apavi ar neslīdošu zoli (bērniem no

3 gadu vecuma).

4.12.4. vasaras sezonā bērniem būtu galvā cepurīte vai lakatiņš pret sauli.

4.12.5. maiņas apavi būtu ērti, stabili, ar stingru zoli un fiksēti ap potīti (ar pludmales un istabas čībām Iestādē nestaigā).

4.13. sadarboties ar pedagogiem bērna attīstības jautājumos.

4.14. ar savu piemēru rādīt un mācīt bērniem:

4.14.1. saudzīgi izturēties pret pirmsskolas mantu un teritoriju. Atlīdzināt zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;

4.14.2. ievērot Ceļu satiksmes noteikumus, pārvadājot bērnus automašīnā (vienmēr piesprādzētus auto sēdeklī) un pārvietojoties kājām;

4.14.3. lai nokļūtu sava bērna grupā lietot tikai tās durvis uz kurām ir atbilstošās grupas uzraksts;

4.14.4.izejot no telpām, vai Iestādes teritorijas aizvērt durvis, vārtus.

4.15. Aizliegts:

4.15.1. grupā ņemt saldumus un košļājamās gumijas; svētkos nest cienastam ātri bojājošos konditorejas izstrādājumus (tortes, kūkas), nefasētus produktus bez iespējas noteikt derīguma termiņu un izplatīt produktus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”,

4.15.2. ņemt līdzi uz iestādi dekoratīvo kosmētiku (lūpu, nagu, acu krāsas);

4.15.3.ņemt līdzi uz Iestādi zeltlietas un citu bižutēriju (par pazaudētām zeltlietām Iestādes darbinieki nenes atbildību);

4.15.4. ja bērnam līdzi uz Iestādi tiek dots velosipēds, tad obligāti jābūt aizsargķiverei;

4.15.2. Iestādē un tās teritorijā ienest bīstamus priekšmetus (sērkociņi, šķiltavas, asi priekšmeti, ķīmiskas vielas u.c.), sīkas un asas rotaļlietas, kas var radīt traumas;

4.15.3. Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, Iestādes telpās un teritorijā smēķēt;

4.15.4.pirmsskolas vecuma bērniem ņemt uz Iestādi mobilo telefonu;

4.15.5. pieaugušajiem Iestādes teritorijā pārvietoties braukšus ar velosipēdiem;

4.15.6. atrasties grupas telpā (izņemot garderobi) ar ielas apaviem.

 

5. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas.

5.1.Nepiederošām personām uzturēšanās Iestādē nav atļauta. Iestādei piederošas personas ir: pirmsskolas personāls, audzēkņi un viņu vecāki un pilnvarotās personas.

5.2. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties uzrāda dienesta apliecību un informē vadītāju vai dežūrējošo amatpersonu par savas ierašanās mērķi.

5.3.Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, griežas pie lietvedes vai vadītājas pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku.

5.4. Sadarbības līguma ietvaros aicināto viesu, personu un ciemiņu uzņemšana tiek saskaņota ar vadītāju.

5.6. Apkalpojošā personāla (remontstrādnieku, pasūtījumu piegādātāju u.tml.) atrašanās Iestādes teritorijā notiek tikai saskaņojot Iestādes vadītāju.

 

6. Audzēkņu un audzēkņu vecāku (aizbildņu) tiesības.

6.1. Audzēkņiem ir tiesības:

6.1.1. Apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības programmu un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai izglītības programmu.

6.1.2. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

6.1.3.Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem ikdienā un Iestādes organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības, kā arī psiholoģiski labvēlīgu vidi.

6.1.4. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses, ņemot vērā audzēkņa individualitāti.

6.2. Audzēkņu vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības:

6.2.1. Atvest un izņemt bērnu no pirmsskolas, nodrošināt audzēkņa dalību nodarbībās, kā arī nodrošināt bērna miega un ēšanas regularitāti.

6.2.2. Iepriekš brīdinot pedagogu un saskaņojot ar pirmsskolas vadītāju iespējama audzēkņa ilgāka prombūtne (1 mēnesis), neapmeklējot Iestādi (saglabājot vietu);

6.2.3. Interesēties par bērna attīstību, saņemt konsultācijas no pirmsskolas pedagogiem, logopēda, mūzikas un fiziskās attīstības skolotāja viņu interesējošos jautājumos;

6.2.4. Izteikt priekšlikumus;

6.2.5. Piedalīties pirmsskolas vecāku aktivitātēs;

6.2.6. Izveidot Iestādes padomi un piedalīties Iestādes padomes darbā;

6.2.7. Pretenziju un konfliktu gadījumā ar grupas personālu vērsties pēc palīdzības pie iestādes vadītājas, lietvedes, medmāsas.

7. Audzēkņu vecāku (aizbildņu) atbildība par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

7.1. Pārkāpumi tiek fiksēti pamatojoties uz Iestādes darbinieku rakstiskiem iesniegumiem vadītājai.

7.2. Vadītāja veic pārrunas ar vecākiem, kuri pārkāpuši IKN, nepieciešamības gadījumā izsakot rakstisku brīdinājumu.

Šie noteikumi sastāv no 7 nodaļām un ir sagatavoti uz 6 (sešām) lapaspusēm. Šo noteikumi neatņemama sastāvdaļa ir Pielikums nr.1 „Kārtība, kādā reģistrē Iestādes izglītojamo neierašanos izglītības iestādē” un Pielikums nr.2 „Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība”.

Vadītāja  Liene Kazaka

2013.gada 24.maijā